Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje MoreLess

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjo), įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje, ir UAB „Lavernas“ (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Taip pat prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo, grąžinimo sąlygas, tvarką, ir kitas su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje www.moreless.lt susijusias nuostatas. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
   Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos įstatymu ir kitais poįstatyminiais aktais.
  2. Pardavėjas: UAB „LAVERNAS“, juridinio asmens kodas 303304919, PVM mokėtojo kodas LT100009995319, buveinės adresas: Vilties g. 7, Rudamina, Vilniaus rajonas. LT-13247
  3. Pirkėjas: veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; juridinis asmuo; visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
  1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
  2. Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Lavernas“ duomenų bazėje.
  3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių ir/ar paslaugų užsakymas naudojantis elektroninės parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – pardavimo sutartį.
 3. Pirkėjo Teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes MoreLess.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka, apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  3. Pirkėjo teise, aptarta 3.2 punkte, Pirkėjas gali pasinaudoti savo teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, išpakuota arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
 4. Pirkėjo Įsipareigojimai
  1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir pristatymo kainą, priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas atsiskaito priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo ir apmokėjimo būdo.
  2. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 5. Pardavėjo Teisės ir Įsipareigojimai
  1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistas taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms sudaromoms sutartims.
  2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus galiojančių sutarčių įsipareigojimams.
  3. Pardavėjas turi kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių.
  4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes.
  5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo tolesnio sutarties įsipareigojimų vykdymo.
  8. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.
  9. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  10. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 6. Prekės, Kainos ir Pristatymas
  1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.
  4. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos, kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.
  5. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.moreless.lt, pasirenka prekių pristatymo paslaugą.
  6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
  7. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl nepristatytos siuntos.
  8. Prekių pristatymo terminai yra: 3-15 darbo dienų nuo prekių apmokėjimo dienos. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kiek įmanoma greičiau.
  9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės ar dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo.
  10. Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė). Pirkėjui atsiėmus siuntinį ir nepranešus apie pastebėtus pažeidimus, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pranešti pardavėjui. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant turi informuoti Pardavėją. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas per 30 (trisdešimt) dienų grąžina pinigus už prekę.
  11. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
  12. Pardavėjas  pateikta savo nuožiūra kuo tikslesne informaciją apie prekę, tačiau tą informacija gali skirtis nuo pateiktos gamintojo ir turėti neatitikimų.
  13. Tikrasis produktas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra produkto komplektacijoje.
 7. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Prekių Gražinimas, Keitimas
  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, t. y. kiekviena prekė savo pakuotėje, pirkėjo nenaudota, apsauginės plėvelės nesuplėšytos. ĮSPĖJIMAS: ant originalios pakuotės negalima rašyti adreso, klijuoti pakavimo juostos, suplėšyti ar kitaip pažeisti pakuotės ir prekės išvaizdos. Priešingu atveju pinigų grąžinimas ar prekių keitimas nebus garantuotas.
  3. Prekės kurios negali būti gražinamos:
   • parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
   • fotografijos ir kinematografijos prekės;
   • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
   • megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
   • kūdikių drabužėliai;
   • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
   • siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
   • liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
   • elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
   • optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
   • laikrodžiai;
   • baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
   • žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
   • augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
   • buitinės chemijos produktai;
   • asmens higienos produktai.
   • Naudotos arba prekės parduodamos su aprašytais defektais.
  4. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei nebuvo laikomasi prekių grąžinimo sąlygų.
  6. Pirkėjui tenka visos gražinamos prekės siuntimo išlaidos.
 9. Apsikeitimas informacija
  1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 10. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
  4. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Register New Account
Reset Password